БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ ФРУШКЕ ГОРЕ

 

Биљке

Флора Фрушке горе је веома разнолика и специфична. На простору уже зоне Националног парка расте око 1000 врста биљака, а њихов укупан број, заједно са биљкама на простору заштитне зоне, прелази цифру од 1500 врста. Овако великом разноврсношћу Фрушка гора може да се пореди са много већим и вишим планинама у Србији.

Папратњаче (Pteridophyta) су заступљене са 15 родова (Anthyrium, Asplenium, Cheilanthes, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium и др). До сада је укупно забележено 32 представника ове групе биљака, од којих се 6 налазе на листи природних реткости Србије. Највећи родови суEquisetum (6 врста) и Asplenium (7 врста), а најчешће врсте на простору Националног парка су Dryopteris filix-mas, Polystichum aculeatum и Asplenium adianthum-nigrum.

plants

Шумске заједнице су мешовитог или чистог састава. Монодоминантне шуме граде китњак, буква и понегде липа или граб, док у грађи дводоминантних шума најчешће улазе липа и буква, а ређе граб и китњак. Чисте букове, као и чисте грабове шуме ретке су. Климарегионални тип шуме на Фрушкој гори је шума китњака и граба са костриком Aculeato-Querco-Carpinetum из свезе Carpinion betuli illyrico-moesiacum, која стога заузима и највеће површине. Поред ње у вегетацији листопадних шума (Querco - Fagetea) значајно место имају и заједнице букве и липе - Tilio-Fagetum submontanum из свезе Fagion moesiacae.

У климазоналном погледу вегетација Фрушке горе припада шумостепи (Aceri tatarici - Quercion). Степска вегетација Фрушке горе класе Фестуцо - Брометеа представљена је специфичним флористички богатим заједницама из свезе Festucion rupicolae. Овај тип вегетације на Фрушкој гори у односу на типичне степе има мезофилнији карактер и више шумостепско обележје.

Услед вековног негативног антропогеног утицаја данас су површине под степама сведене на минимум и фрагментарно су очуване углавном на ободу планине.

Ливадска вегетација класе Molinio - Arrhenatheretea присутна је са више заједница различитих редова и свеза од којих значајније место имају долинске мезофилне ливаде свезе Arrhenatherion elatioris и ливаде из свезе Agropyro - Rumicion crispi, док су мочварне ливаде свезе Deschampsion caespitosae изразито ограниченог ареала. Све ливадске заједнице су секундарног порекла и настале су након крчења шума.

Мочварна и барска вегетација свеза Phragmition communis, Glycerio - Sparganion i Caricion gracilis, као и хигрофилне шуме свеза Salicion cinereae и Salicion albae налазе се углавном на нижим надморским висинама уз Дунав и веће потоке. Субмерзна и емерзна вегетација слатких вода (из свезе Potamion eurosibiricum), као и вегетација пливајућих цветница (из свезе Lemnion minoris), забележене су само у петроварадинском риту.

Aquila heliaca

Животиње

Животињски свет Фрушке горе је веома богат и разноврстан.

Фауна бескицмењака (Invertebrata) је релативно слабо проуцена. Највише истраживане групе бескицмењака на Фрушкој гори су:Nematoda, Cl. Trematodes, Cl. Oligochaeta, Cl. Arachnida (Acarina), Cl. Crustacea (Copepoda i Isopoda,) i Cl. Insecta (Collembola, Coleoptera, Diptera, Hymenoptera i Lepidoptera). Детаљно и комплетно обрадене фамилије су Syrphidae и Culicidae из реда Diptera.

Фауна кицмењака (Vertebrata) је такоде разноврсна и, за разлику од бескицмењака, добро истражена. Рибе (Pisces) су присутне само са десетак алохтоних врста у вестацким акумулацијама, јер су потоци, иако веома бројни на Фрушкој гори, мали и нестални и у току лета цесто пресушују.

На Фрушкој гори је регистровано 23 врсте водоземаца и гмизаваца. Од тога 12 врста су представници Cl. Amphibia сврстаних у 6 фамилија и 7 родова (Salamandra, Triturus, Bombina, Hyla, Bufo, Pelobates i Rana) а 11 врста представници Cl. Reptlia, сврстаних у 6 фамилија и 9 родова(Emys, Anguis, Lacerta, Ablepharus, Podarcis, Elaphe, Coronella, Natrix i Vipera).

Извор информација НП Фрушка гора

КАРТА - ФРУШКА ГОРА

 


Погледај мапу детаљније

ЛИНКОВИ

 
Sremski Karlovci grb opstina turizam vojvodina srbija grbekoloski centar grb ekonp Fruska gora nacionalni park grbturizam srbija grbe novine grb
pss grbps viline vode grbzeleznicar grbjelenak grb
facebook strazilovo sremski karlovci grb logomyspace sremski karlovci grb logoklub putnika logo grb
 
 • МАПЕ

   Ауто-карта Србије

   Ауто-карта Војводине

   Ауто-карта Фрушке горе

   Карта Фрушке горе

   Карта маратона

   Ознаке и маркације

 • СЕРВИС